BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC BẰNG TIẾNG ANH

Hôm nay, ngày.../.../đôi mươi..., tại................................................................................ công ty chúng tôi gồm:

Today, date.../.../20..., at adress........................................................................... , we including:

Người bàn giao:............................ Bộ phận:............................... MSNV:.....................................................

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao máy móc bằng tiếng anh

Hander:.......................................... Position:............................... Employee number:......................................

Người dìm bàn giao:................... Sở phận:............................... MSNV:.....................................................

Xem thêm: Quyết Định Mục Đích Sử Dụng Đất Khi Cấp Sổ Đỏ ? Cách Ghi Mục Đích Sử Dụng Đất Trên Sổ Đỏ

Recipients dilivered:.................... Position:............................... Employee number:.........................................

Lý vị bàn giao/The reason for handing over:...............................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Cùng bàn giao gia sản, công cụ với ngôn từ nhỏng sau:

Together handover assets, equipments with the following content:

STT/

NO

Mã tài sản, công cụ/

Code Assets, Equipments

Tên gia tài, công cụ/

Assets, Equipment name

Đơn vị/

Unit

Số lượng/

Amount

Tình trạng/

State

Người bàn giao khẳng định rằng tổng thể những tài sản, lý lẽ đã có chuyển nhượng bàn giao khá đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, từng mặt duy trì một bạn dạng./.

The hander assures that all of the assets, equipments have sầu been delivered in full. The minutes are made in 03 copies, each các buổi party keeps one copy./.