BIÊN BẢN LẤY MẪU THÉP THÍ NGHIỆM

CÔNG TY CPTM VÀ DV KIỂM ĐỊNH TOÀN CẦUCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

Phòng thí điểm VLXD ————————
Số: …………………….

Bạn đang xem: Biên bản lấy mẫu thép thí nghiệm

Hà Nội Thủ Đô, ngày …. tháng ….. năm 2017

BIÊN BẢN THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

Đối tượng nghiệm thu: …………………………………………………………………..

Dự án : ……………………………………………………………………………….

Địa điểm : ……………………………………………………………………………….

Hạng mục: ……………………………..………………………………………………..

Thành phần trực tiếp nghiệm thu: Đại diện chủ đầu tư: ……………………………………………………………

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

Đại diện hỗ trợ tư vấn giám sát: ……………………………………………………………

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

Đại diện đơn vị thể nghiệm : CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH TOÀN CẦU

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Xe Ô Tô Đã Qua Sử Dụng, Download Mẫu Biên Bản Bàn Giao Xe

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

Đại diện đơn vị chức năng xây cất …………………………………………………………………..

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

– Ông (Bà): ………………………………. Chức vụ: ..……………………….

Thời gian với địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: ……… ngày …… mon ……. năm 2017

Kết thúc: ……….. ngày …… mon …… năm 2017

Tại: Mặt bằng công trường thiết kế,

Khối lượng nghiệm thu:

– Số lượng mẫu:  ……………………………………………………………………………….

– Loại mẫu:……………………………………………………………………………………..

– Vị trí mang mẫu: ……………………………………………………………………………….

– Hình thức, khối lượng mẫu……………………………………………………………….

– Phương thơm pháp rước mẫu: ………………………………………………………………

– Yêu cầu thí điểm những chỉ tiêu: ……………………………………………………………

Khối lượng nghiệm thu:

– Kân hận lượng: .……………………………………………………………………………….

: …………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Về quality công tác làm việc nghiệm thu: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kết luận: ……………………………………….…………………………………………..

…….……………………………………………………………………………………………