BIÊN BẢN THỐNG NHẤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

Hôm ni, ngày …../…../20…., trên ..................................................................................................

Bạn đang xem: Biên bản thống nhất tiếng anh là gì

To day, date …………………., at ....................................................................................................

Chúng tôi tất cả có:

We included:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN A): .......................................................................................

THE SERVICE PROVIDER (PARTY A):..............................................................................

Address:..........................................................................................................................................

Telephone: ......................................................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

Tax code:.........................................................................................................................................

Đại diện:....................................................... Chức vụ:.......................................................

Representeb by:............................................. Position:..................................................................

Giấy ủy quyền số (trường hợp có):..................................................................................................

Authorization no. (if any): ..............................................................................................................

BÊN NHẬN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN B): ..........................................................................

THE PARTY USE SERVICES PROVIDED ( PARTY B):..........................................................

Xem thêm: Khái Niệm Phong Cách Làm Việc Là Gì? Làm Việc Hiệu Quả Cao Trong Công Việc

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn uống cước số: ...................................................................................

ID No. / Passport No:

Address:..........................................................................................................................................

Bên A và Bên B sau đây được Gọi là “Các Bên” hoặc “Hai Bên

Party A và buổi tiệc ngọt B hereinafter referred lớn “Parties” or “Both Parties”

Vào ngày …. mon …. năm …., tại......................................................... . Hai Bên đã ký Hợp đồng số ……… về Việc ............................................................................................ (sau đây được call là “Hợp đồng”).

Into lớn date ……………, at ……………………………Both buổi tiệc nhỏ entered contract No………… about ……………………..(Hereinafter referred lớn as “Agreement”).

Sau khi thỏa thuận hợp tác, Hai Bên thống tuyệt nhất tkhô cứng lý Hợp đồng cùng với đông đảo câu chữ nhỏng sau:

After agreement, Both các buổi tiệc nhỏ agree khổng lồ liquidate contract with contents as following:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ

ARTICLE 1: CONTENT LIQUIDATION

1.1. Hai Bên xác nhận Bên A với Bên B sẽ chấm dứt toàn bộ nhiệm vụ của mình theo đúng các khẳng định và thỏa thuận vào Hợp đồng.

Both các buổi tiệc nhỏ confirmed Party A và Party B has completed all of its obligations in accordance with the commitments và agreements in the contract.

1.2. Hai Bên thuộc tuyệt nhất trí gật đầu tkhô giòn lý Hợp đồng được nêu trên.

Both buổi tiệc ngọt agreed lớn liquidate Contract as above:

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 2: MISCELLANEOUS

2.1. Hai Bên bởi ý chí thống tuyệt nhất rằng không tồn tại bất kỳ trực rỡ chấp như thế nào phát sinh liên quan đến Hợp đồng cho đến ngày ký kết Biên bạn dạng tkhô giòn lý đúng theo đồng này.

Both agreed that there isn’t any dispute arising in relation khổng lồ the contract up to the date of signing this contract liquidation minutes.

2.2. Biên bản tkhô nóng lý Hợp đồng này còn có hiệu lực thực thi kể từ ngày ký kết. Các mặt không thể bất kỳ quyền cùng nhiệm vụ tương quan như thế nào mang đến Hợp đồng với khẳng định ko năng khiếu nề hà, khởi khiếu nại về bất kỳ vấn đề nào tương quan đến Hợp đồng sau khi ký Biên bạn dạng tkhô giòn lý Hợp đồng.

This contract liquidation minutes take effectfrom the signing date. Parties no longer have any rights and obigations related to lớn the contract và committed no complaints và lawsuits on any matter relating lớn the contract after signing this contract liquidation minutes.

2.3. Biên bạn dạng tkhô nóng lý Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bạn dạng bằng tiếng Việt, có giá trị pháp luật đồng nhất, mỗi mặt giữ 01 (một) bạn dạng.

This contract liquidation minutes s made in two (02)copies by Vietnamese, with the equal validity, each party keeps (01) copy.