BIÊN BẢN XÉT THẦU

quý khách hàng vẫn xem phiên bản rút ít gọn của tư liệu. Xem với sở hữu ngay lập tức bạn dạng khá đầy đủ của tài liệu tại đây (119.21 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Biên bản xét thầu

PHỤ LỤC 4 Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN/TX/TPhường … HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ………, ngày …… tháng … năm đôi mươi … BIÊN BẢN HỌP XẾP HẠNG VÀ XÉT CHỌN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU Căn cứ Quyết định số /2011/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày / /2011 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc ban hành Quy chế đấu thầu sale khai quật và thống trị chợ trên địa bàn thức giấc Khánh Hòa; Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số …………… ngày …………. của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc về Thành lập Hội đồng xét chọn thầu chợ; Căn cứ đọng Phương án đổi khác theo vẻ ngoài tổ chức đấu thầu marketing khai thác và thống trị chợ số ………… ngày ………………… của UBND huyện/TX/TP.. so với chợ …………… ; Căn uống cđọng Biên bạn dạng msống thầu ngày …………………….; Hôm nay, vào lúc … giờ đồng hồ … ngày … tháng … năm đôi mươi …, tại ………………., Hội đồng xét chọn thầu chợ thực hiện review, xếp hạng, xét chọn bên thầu có đủ ĐK và năng lượng triển khai bài toán kinh doanh khai thác cùng cai quản chợ …………………… I. THÀNH PHẦN THAM DỰ Hội đồng xét chọn thầu 1. …………………… – Chủ tịch Hội đồng – Phòng TC - KH. 2. ……………………. – Phó Chủ tịch Hội đồng – Trưởng chống Kinch tế 3. Các Ủy viên Hội đồng: Ông/Bà: ………………………… Chức vụ: ……………. Phòng Quản lý đô thị Ông/Bà: ………………………… Chức vụ: ……………. Phòng TN-MT Ông/Bà: ………………………… Chức vụ: ……………. Phòng Tư pháp
Ông/Bà: ………………………… Chức vụ: ……………. Chi viên thuế Ông/Bà: ………………………… Chức vụ: ……………. Đại diện UBND P.. Ông/Bà: ………………………… Trưởng Ban làm chủ chợ Thư ký: Ông/Bà: II. NỘI DUNG CUỘC HỌP. Đánh giá mức độ rất đầy đủ của cục làm hồ sơ dự thầu (những đơn vị thầu có nộp tương đối đầy đủ những các loại giấy tờ theo trải nghiệm của bộ làm hồ sơ dự thầu – Điều 18 của Quyết định số /2011/QĐ-UBND) CÓ, KHÔNG STT NHÀ THẦU Phương thơm án về tổ chức triển khai thống trị Kế hoạch bảo quản, trùng tu, sửa chữa thay thế Bảng tmáu minh giá bán dự thầu 1. Năng lực, kinh nghiệm tay nghề cùng cách thực hiện quản lý (đôi mươi điểm) ĐIỂM STT NHÀ THẦU
Năng lực Kinch nghiệm Phương án cai quản 2. Kế hoạch bảo vệ, duy tu, thay thế (40 điểm) STT NHÀ THẦU ĐIỂM 3. Giá dự thầu (40 điểm) STT NHÀ THẦU ĐIỂM KẾT QUẢ XẾP HẠNG: STT NHÀ THẦU TỔNG ĐIỂM Qua tác dụng xếp thứ hạng, Hội đồng xét chọn thầu xét chọn công ty thầu ………………… trúng thầu. Cuộc họp xét lựa chọn thầu ngừng thời điểm …… giờ … cùng trong ngày, biên phiên bản được gọi lại mang lại tất cả các member của Hội đồng xét lựa chọn thầu cùng nghe cùng ký tên.

Xem thêm: Bản Đồ Sân Bay Biên Hòa, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Bien Hoa Air Base

*
MẪU BIÊN phiên bản họp dân về việc thực hiện đầu tư chế tạo KCH kênh mương tbỏ lợi loại III 3 21 149
*
MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét chăm sóc, đề nghị hưởng trọn chính sách 2 12 39
*
MẪU BIÊN bản họp thẩm định và đánh giá hồ sơ đề nghị cấp giấy ghi nhận các đại lý đủ điều kiện đt HL 2 7 8
*
MẪU BIÊN BẢN HỌPhường XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20… pot 3 4 6