MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN KHO BẠC

tuvanhuongnghiep.vn xin reviews mang đến chúng ta Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất năm 20trăng tròn. 

Giấy nộp chi phí vào tài khoản bắt đầu nhất

Không ghi vào khoanh vùng này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày …. mon …. năm ……

Người nộp: …………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: ………………………….

Bạn đang xem: Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản kho bạc

Có TK: ………………………

Msinh sống tại Ngân sản phẩm ủy nhiệm thu: …………………………………….

Tại KBNN: ……………………………………………………………

Nội dung nộp Số tiền
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày … mon … năm ……….

Xem thêm: Các Yếu Tố Quyết Định Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nhân Lực

NGƯI NỘP. TIN(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

tuvanhuongnghiep.vn xin ra mắt mang lại chúng ta Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp chi phí vào tài khoản mới nhất năm 2020. 

Giấy nộp tiền vào tài khoản bắt đầu nhất

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày …. mon …. năm ……

Người nộp: …………………………………………………

Đơn vị dìm tiền: ………………………………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………

Msống tại Ngân sản phẩm ủy nhiệm thu: …………………………………….

Tại KBNN: ……………………………………………………………

Nội dung nộp Số tiền
Tổng cộng

Tổng số chi phí ghi bằng chữ: ……………………………………………………………