Mẫu Hợp Đồng Nhà Thầu Nước Ngoài

BẢNG KÊ

Các phù hợp đồng đơn vị thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế trải qua Bên Việt Nam(Kèm theo Mẫu số 04.1-ĐK-TCT)

Tên tín đồ nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (giả dụ có):

*

STT

Số vừa lòng đồng

Ngày đúng theo đồng

Giá trị hợp đồng (số chi phí hoặc tỷ lệ %)

Mã số thuế ở trong nhà thầu nước ngoài, đơn vị thầu prúc nước ngoài (nếu có)

Tên đơn vị thầu nước ngoài, đơn vị thầu phú nước ngoài

Địa điểm triển khai các bước theo đúng theo đồng

Thời gian tiến hành đúng theo đồng

Quận/huyện

Tỉnh/ thành phố

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ cùng tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

…., ngày: …./…../……………NGƯỜI NỘPhường. THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢPhường PHÁP.. CỦA NGƯỜI NỘP. THUẾKý, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng góp dấu (trường hợp có)