MẪU HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư 59/2015/TT-BCT
*
*
*
*

(TÊN DOANH NGHIỆP)

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .............................

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng thương mại điện tử

…, ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬTRÊN ỨNG DỤNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

.......................................................................

(tên ứng dụng cung cấp thương mại điện tử)

hoặc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI

(Nếu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập theo mô hình ứng dụng khuyến mại trực tuyến)

- Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên;

Hôm nay ngày ............................. , tại .................................................... , chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên cung cấp dịch vụ)

Tên doanh nghiệp: ............................................................................

Mã số doanh nghiệp: .....................................  do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày........................

Tài khoản số: Ngân hàng:

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................................

Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: ....................................................  Chức vụ: ........................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .........................  cấp ngày: ..................  tại: ..................................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................

BÊN B (Bên thuê dịch vụ).

* Đối với tổ chức:

Tên tổ chức: ......................................................................................

Mã số doanh nghiệp: (đối với doanh nghiệp) do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày........................

Quyết định thành lập số: (đối với tổ chức) do cấp ngày:

Tài khoản số: Ngân hàng:

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................................

Đại diện theo pháp luật:

Ông/Bà: .............................................................................................  Chức vụ: ........................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .........................  cấp ngày: ..................  tại: ..................................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................

* Đối với cá nhân:

Ông/Bà: .............................................................................................  Giới tính: ........................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .........................  do: ............................ cấp ngày: .........................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................

Tài khoản số: Ngân hàng:

Thỏa thuận các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

Bên B phải tuân thủ Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung (nếu có) đã được Bên A công bố trên ứng dụng ...........................................................................................

(tên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(ghi rõ đối tượng của hợp đồng)

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Bên B sẽ đóng phí: ............................ (bằng chữ: ...................................................................... )

Thời hạn ........  năm từ ngày .........................  đến ngày ...............................

ĐIỀU 3: HÌNH THỨC THANH TOÁN

 Tiền mặt;

 Chuyển khoản: Số tài khoản ...............................  tại ngân hàng ....................................... ;

 Hình thức khác: .....................................................................................................................

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1. Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau:

* Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

- Yêu cầu bên B cung cấp thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Bên B được thực hiện chính xác, đầy đủ.

- Lưu trữ thông tin đăng ký của Bên B và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

- Thiết lập cơ chế cho phép Bên B thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng trực tuyến (nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến).

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Bên B hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Bên A phải cung cấp cho khách hàng thông tin về Bên B, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.

- Loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

- Yêu cầu Bên B cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, nếu Bên B bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện).

* Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến:

- Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

- Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan nếu ứng dụng có chức năng đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên; ứng dụng có chức năng thanh toán trực tuyến.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Tự Thỏa Thuận, Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Thử Việc

- Có cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên ứng dụng hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

4.2. Bên B có các quyền và nghĩa vụ sau:

* Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

- Thanh toán phí đầy đủ và đúng hạn cho bên A.

- Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin dưới đây cho doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ:

+ Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

+ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Thực hiện các quy định của pháp luật khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

* Đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trên ứng dụng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

- Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, bao gồm:

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của chủ thể có hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

+ Mô tả tối thiểu hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại: xuất xứ , quy cách, chất lượng;

+ Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

+ Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;

+ Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại;

+ Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại;

- Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

(Lưu ý: Đối với ứng dụng khuyến mại trực tuyến, nội dung hợp đồng phải:

- Phân định trách nhiệm giữa các bên trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục để thực hiện hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật về khuyến mại;

- Quy định cụ thể nghĩa vụ giải quyết khiếu nại và bồi thường cho khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không phù hợp với nội dung đã thông báo hay cam kết.)

ĐIỀU 5: TẠM DỪNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

5.1. Tạm dừng hợp đồng:

- Hợp đồng có thể bị tạm dừng do lỗi của bên A hoặc bên B gây ra; trong các trường hợp bất khả kháng hoặc các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

- Một bên có quyền quyết định tạm ngừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; trườnghợp bên tạm ngừng không thông báo mà tạm ngừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.

- Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm ngừng hợp đồng được hai bên thoả thuận để khắc phục.

5.2. Huỷ bỏ hợp đồng:

- Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia có vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà hai bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

- Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cùng với các thiệt hại khác do việc vi phạm này gây ra.

- Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ................................... .

Hợp đồng này được thành lập thành ......  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ........  bản.

BÊN B

(Cá nhân ký và ghi rõ họ tên/ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)