MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP

Tài liệu liên quan

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê chăm nom làm hồ sơ Nhiệm vụ quy hướng - Dự toán thù ngân sách đầu tư lập quy hoạch nông xóm bắt đầu của xã….., huyện…. potx

Bạn đang xem: Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê chăm chút làm hồ sơ Nhiệm vụ quy hướng - Dự toán thù kinh phí lập quy hoạch nông làng new của xã….., huyện…. potx 2,283 7
MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê để mắt làm hồ sơ quy hoạch nông thôn new và phát hành Quy định làm chủ desgin theo quy hướng của xã….., huyện…. doc
MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê phê chuẩn làm hồ sơ quy hướng nông xóm bắt đầu với phát hành Quy định thống trị thi công theo quy hướng của xã….., huyện…. doc 1,445 1
Thẩm định và phê chuẩn y Hồ sơ mời thầu gói thầu hình thức dịch vụ support có giá trị bên trên 05 tỷ VNĐ thuộc dự án công trình team A áp dụng vốn ngân sách bên nước pps
Thẩm định và phê coi sóc Hồ sơ mời thầu gói thầu các dịch vụ tư vấn có mức giá trị bên trên 05 tỷ VNĐ ở trong dự án đội A sử dụng vốn túi tiền bên nước pps 679 0
Tài liệu Phê phê chuẩn hồ sơ mời thầu mua sắm gia tài nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, những đơn vị chưa hẳn là cơ quan hành bao gồm nằm trong thđộ ẩm quyền của Bộ Tài chính doc
Tài liệu Phê chu đáo làm hồ sơ mời thầu buôn bán gia tài công ty nước của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những đơn vị chưa hẳn là phòng ban hành chủ yếu thuộc thẩm quyền của Sở Tài thiết yếu doc 998 1
Tài liệu Phê thông qua làm hồ sơ mời thầu sắm sửa gia sản đơn vị nước của những đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị chức năng không hẳn là cơ sở hành bao gồm trực thuộc thẩm quyền của Uỷ ban quần chúng cấp tỉnh giấc pdf
Tài liệu Phê để mắt tới làm hồ sơ mời thầu bán buôn tài sản bên nước của những đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị chức năng không phải là ban ngành hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp thức giấc pdf 701 1
Phê cẩn thận hồ sơ mời thầu sắm sửa gia tài nhà nước của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là phòng ban hành bao gồm thuộc thẩm quyền của Bộ Tài thiết yếu ppsx
Phê chăm chú làm hồ sơ mời thầu sắm sửa gia tài bên nước của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những đơn vị chưa hẳn là phòng ban hành bao gồm thuộc thđộ ẩm quyền của Sở Tài chủ yếu ppsx 746 0
Phê coi xét làm hồ sơ mời thầu buôn bán gia tài công ty nước của những đơn vị sự nghiệp công lập, những đơn vị chức năng chưa hẳn là cơ sở hành chính trực thuộc thđộ ẩm quyền của Sở, ban ngành ngang Sở, ban ngành nằm trong nhà nước pptx
Phê chăm nom làm hồ sơ mời thầu mua sắm gia tài đơn vị nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị chưa phải là phòng ban hành bao gồm nằm trong thẩm quyền của Sở, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nằm trong Chính phủ pptx 724 0
V v phê thông qua Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09 - Toàn cỗ phần xây đính thêm dự án công trình Thuộc dự án: Hệ thống tiêu nước nổi các xã: Đức Phong, Đức Phong, Đức Thắng thị trấn Mộ Đức
V v phê phê chuẩn Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09 - Toàn bộ phần xây lắp công trình Thuộc dự án: Hệ thống tiêu nước nổi các xã: Đức Phong, Đức Phong, Đức Thắng thị xã Mộ Đức 2 118 0
Cnạp năng lượng cứ văn bản Hồ sơ mời thầu đã làm được phê coi sóc tại Điều 1, Tổ Chuyên Viên đấu thầu tổ chức triển khai công việc tiếp theo sau đúng các cách thức hiện nay hành.. Điều 3. (1)MẪU 02 - MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIÊP CHỦ ĐẦU TƯ TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: _/QĐ- _ _, ngày _ tháng _ năm _ QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê để mắt Hồ sơ mời thầu Gói thầu (TÊN CHỦ ĐẦU TƯ) Cnạp năng lượng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 1một năm 2013 Quốc hội; Căn uống Luật số 38/2009/QH 12 ngày 19 mon năm 2009 vấn đề sửa thay đổi, bổ sung số điều Luật tương quan mang lại đầu tư chi tiêu phát hành bản; Căn uống Nghị định số 63/2014/NĐ-CPhường ngày 26 tháng năm 2014 quy định cụ thể thực hành số điều Luật đấu thầu chắt lọc đơn vị thầu; Căn uống Quyết định số _/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày _ mon _ năm _ Ủy ban quần chúng bài toán phê để mắt planer đấu thầu _; Căn Tờ trình ngày tháng _ năm _ Tổ chuyên gia đấu thầu việc kiến nghị phê ưng chuẩn Hồ sơ mời thầu gói thầu _ Cnạp năng lượng Kết thẩm định và đánh giá số ngày _ mon _ năm Tổ thẩm định và đánh giá bài toán thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu _; Xét ngôn từ Hồ sơ mời thầu gói thầu QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu _ (có Hồ sơ mời thầu kèm theo) Điều Cnạp năng lượng câu chữ Hồ sơ mời thầu phê duyệt y Điều 1, Tổ Chuyên Viên đấu thầu tổ chức thực bước phương pháp hành Điều Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định, _, cá thể đối chọi vị tương quan Chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Quyết định Quyết định gồm hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày cam kết Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - ; - Lưu VT. (2)

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Khen Thưởng Của Mttq Xã, Mẫu Quyết Định Khen Thưởng

Tài liệu liên quan

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê chăm chú làm hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch - Dự tân oán kinh phí đầu tư lập quy hoạch nông xã new của xã….., huyện…. potx
Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê cẩn thận làm hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch - Dự toán thù ngân sách đầu tư lập quy hoạch nông buôn bản mới của xã….., huyện…. potx 2,283 7
MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê chuẩn y hồ sơ quy hoạch nông buôn bản bắt đầu cùng phát hành Quy định làm chủ xây dừng theo quy hoạch của xã….., huyện…. doc
MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê ưng chuẩn hồ sơ quy hoạch nông xã new và phát hành Quy định làm chủ phát hành theo quy hướng của xã….., huyện…. doc 1,445 1
Thẩm định với phê chăm chút Hồ sơ mời thầu gói thầu hình thức dịch vụ tư vấn có giá trị trên 05 tỷ việt nam đồng ở trong dự án nhóm A thực hiện vốn chi phí nhà nước pps
Thẩm định và phê cẩn thận Hồ sơ mời thầu gói thầu hình thức dịch vụ hỗ trợ tư vấn có giá trị bên trên 05 tỷ VNĐ thuộc dự án đội A thực hiện vốn túi tiền bên nước pps 679 0
Tài liệu Phê coi ngó hồ sơ mời thầu sắm sửa gia tài bên nước của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, các đơn vị chức năng chưa phải là cơ quan hành thiết yếu ở trong thẩm quyền của Sở Tài thiết yếu doc
Tài liệu Phê cẩn thận làm hồ sơ mời thầu sắm sửa gia tài đơn vị nước của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những đơn vị chức năng không hẳn là ban ngành hành bao gồm nằm trong thẩm quyền của Bộ Tài chủ yếu doc 998 1
Tài liệu Phê chăm sóc làm hồ sơ mời thầu bán buôn tài sản công ty nước của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, các đơn vị chưa hẳn là cơ quan hành chính trực thuộc thđộ ẩm quyền của Uỷ ban quần chúng. # cấp thức giấc pdf
Tài liệu Phê phê duyệt hồ sơ mời thầu buôn bán gia tài công ty nước của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những đơn vị chưa hẳn là phòng ban hành thiết yếu thuộc thđộ ẩm quyền của Uỷ ban dân chúng cấp tỉnh giấc pdf 701 1
Phê phê chuẩn hồ sơ mời thầu sắm sửa gia tài nhà nước của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những đơn vị không hẳn là phòng ban hành thiết yếu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ppsx
Phê phê duyệt hồ sơ mời thầu sắm sửa gia sản bên nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, những đơn vị chức năng không phải là cơ quan hành chính trực thuộc thđộ ẩm quyền của Sở Tài chính ppsx 746 0
Phê lưu ý hồ sơ mời thầu bán buôn tài sản nhà nước của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những đơn vị không phải là phòng ban hành chính ở trong thẩm quyền của Sở, phòng ban ngang Sở, ban ngành ở trong Chính phủ pptx
Phê để ý làm hồ sơ mời thầu bán buôn gia tài bên nước của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, những đơn vị chức năng chưa phải là cơ sở hành bao gồm ở trong thđộ ẩm quyền của Sở, cơ sở ngang Bộ, cơ quan trực thuộc nhà nước pptx 724 0
V v phê để ý Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09 - Toàn bộ phần xây đính công trình Thuộc dự án: Hệ thống tiêu nước nổi các xã: Đức Phong, Đức Phong, Đức Thắng thị trấn Mộ Đức
V v phê chu đáo Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09 - Toàn bộ phần xây đính thêm công trình xây dựng Thuộc dự án: Hệ thống tiêu nước nổi những xã: Đức Phong, Đức Phong, Đức Thắng thị xã Mộ Đức 2 118 0
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt văn bản trong thâm tâm chị em võ thuật với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình vào ngày lễ hội đầu năm mới điểm sáng phổ biến với sứ mệnh của ngành ruột vùng thuyết minc về bé trâu lập dàn ý bài xích văn uống từ sự lớp 10 giải bài tập trang bị lý 8 cthị trấn cũ vào tủ chúa trịnh giải bài bác tập thứ lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc biên soạn bài cô nhỏ nhắn phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau củ bài xích ca ngắn đi bên trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp sau ôn tập văn uống học trung đại VN lớp 11 bài xích tập Phần Trăm thống kê gồm giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8