Quyết định 2462 đơn giá nhân công hà nội

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Số: 2462/SXD-KTXD V/v thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định 2462 đơn giá nhân công hà nội

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân Thành phố.

1. Về việc áp dụng đơn giá nhâncông trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD

1.1. Về việc khảo sát, tổnghợp, xác định đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD

Để triển khai xây dựng đơn giá nhâncông xây dựng theo các nội dung chỉ đạo và hướng dẫn nêu trên, kiến nghị UBNDThành phố chỉ đạo:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vậntải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, UBND các quận, huyện,thị xã Sơn Tây; Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức và cá nhân liên quanđến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước,vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư(PPP) trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ theo lĩnh vực được giaoquản lý để rà soát, tổng hợp danh sách các công trình, đơn giá nhân công xâydựng (Theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD) gửi về Sở Xây dựng để chủtrì cùng các ngành xem xét, trình UBND Thành phố công bố.

1.2. Trong thời gian các Sởngành rà soát, khảo sát, tính toán đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số15/2019/TT-BXD để trình UBND Thành phố công bố, việc xác định đơn giá nhân côngxây dựng đề xuất thực hiện như sau:

(Chitiết trong phụ lục kèm theo)

2. Về việc thực hiện xây dựng vàcông bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng công trình, bảng giá ca máyvà thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá xây dựngcông trình

2.1 Xây dựng và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng côngtrình

- Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng cácSở xây dựng chuyên ngành (Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn), Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ phươngpháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng để lựa chọn đơn vị tư vấn xác định làm cơ sở xemxét, công bố.

Xem thêm: Cho Thuê Văn Phòng Làm Việc, Cho Thuê Chỗ Ngồi Làm Việc Tphcm

- Giao Sở Tài chính xem xét, cân đốinguồn kinh phí báo cáo UBND Thành phố bố trí theo quy định, đảm bảo tiến độtrong việc xây dựng và ban hành các quy định nêu trên.

2.2 Xây dựng và công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng,đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá xây dựng công trình

(Códự thảo văn bản của UBND Thành phố kèm theo)

Thay mặt liên ngành Sở Xây dựng kínhbáo cáo UBND Thành phố việc triển khai thực hiện một số nội dung về quản lý chiphí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP củaChính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, kính đề nghị UBND Thànhphố xem xét, chỉ đạo để làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); - Các Sở: TC, GTVT, NNPTNT, CT, LĐTBXH (để ph/h); - Các phòng: QLXD, HTKT, PTĐT; - Lưu: VT, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đồng Phước An

PHỤ LỤC