Quyết Định 258/Qđ - Ubnd Tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 258/QĐ-UBND

Tỉnh Thái Bình, ngày đôi mươi tháng 0một năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/VBAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ CÁCLOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH THÁI BÌNH

Cnạp năng lượng cđọng Luật Tổ chứccơ quan ban ngành địa phương;

Cnạp năng lượng cứ Luật Đất đai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định 258/qđ - ubnd tỉnh thái bình

Ban hành hẳn nhiên Quyết định này những Bảng giá đất nền điều chỉnh:

1. Bảng giá đất nền sinh sống tạinông làng.

2. Bảng giá đất ở tạicity.

3. Bảng giá đấtthương mại, hình thức dịch vụ với đất tiếp tế, sale phi nông nghiệp & trồng trọt không hẳn làkhu đất thương mại, các dịch vụ trên nông xóm.

4. Bảng giá chỉ đấtthương thơm mại, hình thức với đất cấp dưỡng, kinh doanh phi nông nghiệp chưa hẳn làđất thương mại, các dịch vụ tại đô thị.

1.Điều 7: Bổ sung Khoản 4 cùng với ngôn từ nlỗi sau:

“4. Tỷ lệ % để xácđịnh giá đất nền thêm vào, marketing phi nông nghiệp chưa hẳn đất tmùi hương mại,các dịch vụ và khu đất thương thơm mại, hình thức nêu trên Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều này sẽ không ápdụng với các địa điểm được kiểm soát và điều chỉnh tỷ giá của đất nền đối với khu đất ở trên cơ sở hệ số điềuchỉnh giá chỉ đất”.

Xem thêm: Mẫu Chứng Từ Kế Toán Theo Quyết Định 48, Hệ Thống Biểu Và Thông Tư 200

2.Điều 10: Khoản 3 Điều 10 được sửa thay đổi thành:

“3. Đối với đấtthương mại, các dịch vụ và đất cấp dưỡng, marketing phi nông nghiệp không phải làthương mại, dịch vụ (trừ khu đất thêm vào, kinh doanh phi nông nghiệp trong những khucông nghiệp, các công nghiệp):”.

Điều 3.Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này cóhiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày ký kết.

3. Các trường đúng theo kêknhì với triển khai nghĩa vụ tài chủ yếu đã có được cơ săng nguyên ổn với môi trườngtiếp nhận hồ sơ trước thời gian ngày Quyết định này có hiệu lực hiện hành thực hiện thì liên tiếp xửlý theo hiện tượng về giá đất trên thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Điều 4.Chánh Văn chống Ủy ban quần chúng. # tỉnh; những Giám đốc Sngơi nghỉ, Thủ trưởng các ban,ngành nằm trong tỉnh; Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn, thành phố; Chủ tịch Ủy banquần chúng xã, phường, thị trấn cùng các tổ chức, cá thể tất cả liên quan Chịu đựng tráchnhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - LĐ VPUBND tỉnh; - Cổng tin tức điện tử tỉnh; - Lưu VT, NNTNMT