Quyết Định Thành Lập Mạng Lưới Sơ Cấp Cứu

Doanh nghiệp vận động vào nghành nghề dịch vụ gồm nằm trong danh mục các bước có kinh nghiệm nghiêm nhặt về an toàn lao đụng thì đề xuất ra đời đội sơ cấp cứu vớt để ứng phó khi tất cả sự ráng xảy ra.

Bạn đang xem: Quyết định thành lập mạng lưới sơ cấp cứu


*
*
*
*

(TÊN DOANH NGHIỆP)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTA NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc  

Số:.......... /QĐ-

…, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ra đời đội sơ cấp cho cứu

----------------

GIÁM ĐỐC

- Căn uống cứ Sở điều khoản lao cồn số 10/2012/QH13 và những văn uống bạn dạng hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của .............. (Tên doanh nghiệp);

- Xét đề nghi ̣của .............................................. ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ra đời Đội sơ cấp cứu giúp .............. (Tên doanh nghiệp) có ........................... Ông/Bà mang tên sau:

STT

Họ và tên

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu

Trình độ chuyên môn

Chứng nhận, chứng chỉ về y tế lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Quyết này còn có hiệu lực hiện hành thực hành kể từ ngày ký.

Xem thêm: Việc Làm Tiếng Nhật Tại Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng

Điều 3. Các cơ sở và các cá nhân có thương hiệu trên Điều 1 chịu đựng trách nát nhiệm thi hành ra quyết định này.

Nơi nhận:

- Nhỏng trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)


*
Tải biểu mẫu


Thủ tục pháp luật sử dụng biểu mẫu mã này
Biểu chủng loại liên quan

*
Pháp lý lẽ trong tầm tay!