Trích lục biên bản

Mời độc giả xem thêm với sở hữu chủng loại trích lục knhị tử là chủng loại bản trích lục được lập ra nhằm trích lục về bài toán knhị tử trên đây.

Bạn đang xem: Trích lục biên bản


…………..………………....………………….…….(1)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc --------------------

Số:(2) ..... / TLKT

..............., ngày...tháng...năm...

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................

Ngày, mon, năm sinh: ............................................................................................

Xem thêm: Cấu Tạo Nguyên Lý Làm Việc Của Ampe Kìm, Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Ampe

Giới tính: ......................... Dân tộc: ............... Quốc tịch: ..........................................

Số định danh cá nhân: (3)....................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (4) ...................................................................................................

Đã bị tiêu diệt vào khoảng....................giờ.................phút ít, ngày.......................................................... ghi bởi chữ: ...................................................................................................................................................

Nơi chết: ..........................................................................................................................................

Nguyên ổn nhân chết: ..........................................................................................................................

Giấy báo tử/Giấy tờ sửa chữa Giấy báo tử số .......................... bởi ................... cấp cho ngày..................

Họ, chữ đệm, tên tín đồ đi knhì tử: ...............................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(4) .............................................................................................................................

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ chúng ta, chữ đệm, thương hiệu, dịch vụ, đóng góp dấu)

Chụ thích:

(1) Ghi tên cơ sở cấp Trích lục. Nếu là Ủy ban quần chúng. # cấp cho làng mạc thì ghi đủ 03 cấp cho hành bao gồm (làng mạc, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban quần chúng. # cấp thị xã thì ghi đầy đủ 02 cấp hành bao gồm (thị trấn, tỉnh); giả dụ là Cơ quan lại thay mặt thì ghi rõ tên cơ sở thay mặt đại diện với thương hiệu nước gồm trụ slàm việc Cơ quan liêu thay mặt đại diện.